Shri Ayurved Mahavidyalaya
Hanuman Nagar, Dhanvantari Road, Nagpur

National Seminar on Roll of Ayurveda & Yoga in Pain Management